Projekty UE

EMMAROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Umowa o dofinansowanie nr FENG.02.32-IP.03-0007/23-00

 

Wdrożenie nowej technologii wytwarzania przystawek do zbioru kukurydzy o ulepszonych właściwościach w ramach Działania 2.32 Kredyt technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 20 489 800 zł

Instytucja przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 8 195 920 zł

Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) 651/2014 i obejmuje inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu firmy EMMAROL poprzez wprowadzenie do oferty produktów znacząco ulepszonych – przystawek do zbioru kukurydzy.
Przedmiotowa inwestycja zakłada prace budowlane związane z rozbudową hali produkcyjnej oraz nabycie maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem autorskiej technologii, dzięki której nastąpi trwała zmiana w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zmiana w technologii dotyczy przede wszystkim automatyzacji poszczególnych procesów technologicznych oraz zastosowania autorskich rozwiązań w jednym ciągu technologicznym wg opracowanych wytycznych zawartych w Raporcie z prac B+R.

Zasadnicza zmiana procesu technologicznego dotyczy automatyzacji procesu cięcia laserowego od etapu pobrania materiału z magazynu (z zastosowaniem systemu separacji blach oraz pomiaru grubości blachy), poprzez cięcie laserowe, aż do rozładunku elementów na stół. Dzięki tym zmianom nastąpi zmniejszenie pracochłonności i brakowości, oraz zwiększenie wydajności procesu.

Nowy proces zakłada również zmiany na stanowisku obróbki skrawaniem. Zaprojektowane zostało nowego gniazdo produkcyjne, które automatyzuje pomiary, dzięki czemu cały proces będzie bardziej wydajny, a wytwarzane elementy przekładni – bardziej dokładne, co wpłynie na zwiększenie sprawności przekładni, zmniejszenie natężenia dźwięku. W procesie spawania, dzięki opracowaniu dedykowanego gniazda spawalniczego z zastosowaniem autorskiego oprzyrządowania do spawania (obrotnika i przyrządu spawalniczego), spowodują znaczne ograniczenie braków i materiałochłonności w procesie (mniejsze zużycie spoiny i gazu oraz blachy), oraz zachowanie zgodności wymiarowej ramy głównej i jednostki ścinającej.

Zasadnicza zmiana procesu wytwórczego dotyczy również procesu montowania – nowy układ linii technologicznej w układzie taktowym, który wpłynie na wzrost wydajności całej produkcji. Z uwagi na liczne zmiany w wielu procesach wytwarzania przystawki, projekt dotyczy zasadniczej zmiany dotyczącej całego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Niniejszy projekt polega na inwestycji w następujące rzeczowe aktywa trwałe związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu:

- Hala produkcyjno-magazynowa - 1 kpl
- Wypalarka laserowa - 1 szt.
- Automatyzacja na stanowisku cięcia - 1 kpl
- Zrobotyzowane stanowisko spawania - 1 kpl
- Tokarka - 2 szt.
- Automatyzacja na stanowisku obróbki - 1 kpl
- Urządzenie pomiarowe - 1 szt.
- Regał magazynowy przejezdny - 1 kpl
- Obrotnik

Beneficjenci projektu

Opracowanie technologii energooszczędnych, sprzyjających ochronie środowiska poprzez zmniejszanie ich wpływu na środowisko naturalne oraz maszyn i urządzeń do uprawy roli, siewu i nawożenia, sadzenia, pielęgnacji i ochrony roślin, zbioru, konserwacji i przechowalnictwa płodów rolnych, podnoszących parametry agrotechniczne i zapewniających wysoką jakość produktów rolnych.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania przystawek do zbioru kukurydzy o ulepszonych właściwościach. Nowa technologia dotyczy zmian w procesie produkcyjnym przystawek do zbioru kukurydzy, które zostaną wdrożone na poszczególnych etapach produkcji. Zmiany te mają prowadzić do zmniejszenia braków produkcyjnych, zmniejszenia materiałochłonności procesu, zmniejszenia pracochłonności procesu, a także do zwiększenia jego wydajności.

W wyniku wdrożenia nowej linii technologicznej, na rynek wdrożone zostaną również przystawki do zbioru kukurydzy o ulepszonych właściwościach. Przystawki te będą cechować się wzrostem sprawności m.in. zwiększoną sprawnością maszyny rolniczej poprzez zastosowanie w niej ulepszonej przekładni, zmniejszeniem natężenia dźwięku, wyższą dokładnością wykonania przekładni oraz powtarzalności wymiarowej przystawki. Nowa przystawka będzie powtarzalna i dokładna wymiarowo, co umożliwi jej lepsze użytkowanie w warunkach polowych.

Cel projektu

W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona nowa, własna technologia wytwarzania maszyn rolniczych – przystawek do zbioru kukurydzy na ziarno, opracowana na podstawie prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie (EMMAROL) oraz na zlecenie (PIT-Poznański Instytut Technologiczny). W ramach prac B+R opracowano autorską technologię, dzięki której zostanie wprowadzony na rynek znacząco ulepszony produkt – przystawka do zbioru kukurydzy, o znaczących przewagach konkurencyjnych.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia, zmierzającego do wdrożenia przez naszą firmę nowej technologii w celu rozpoczęcia procesu produkcji, znacząco ulepszonego w stosunku do oferowanych dotychczas wyrobów – przystawki do zbioru kukurydzy, wymaga przeprowadzenia zorganizowanych działań wdrożeniowych, opartych na spełnieniu poniżej przedstawionych celów operacyjnych:

1. Zagwarantowanie zastosowania nowej technologii, umożliwiającej sprawną produkcję nowego produktu rynkowego poprzez wytypowanie kompetentnych dostawców niezbędnych do realizacji projektu środków trwałych.

2. Zagwarantowanie innowacyjności produktu w zakresie osiągnięcia cech stanowiących przewagę konkurencyjną produktu, będącego rezultatem projektu.

3. Nabycie oraz zaangażowanie parku maszynowego oraz jego oprzyrządowania zgodnego ze specyfiką oraz wymogami
technicznymi niezbędnymi do uruchomienia wytwarzania rezultatów projektu.

4. Zaangażowanie kompetentnej i doświadczonej kadry pracowników niezbędnej do realizacji projektu.

5. Umiejętne połączenie urządzeń dostarczonych przez różnych producentów w jedną, efektywną linię technologiczną gwarantująca osiągnięcie celów projektu.

6. Przeprowadzenie skutecznej kampanii promocyjnej w zakresie zapewnienia użyteczności nowego produktu oraz jego walorów środowiskowych min. na targach branżowych.

Efekt i rezultat realizacji projektu

W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona nowa technologia wytwarzania maszyn rolniczych, tj. przystawek do zbioru kukurydzy na ziarno. Nowa technologia produkcji opracowana w wyniku prac badawczo-rozwojowych, zakłada zmianę wielu procesów. W procesie spawania zmiany dotyczą spawania wielkogabarytowych elementów ramy przystawki i jednostek ścinających, poprzez opracowanie dedykowanego oprzyrządowania spawalniczego oraz zaprojektowanie dedykowanego gniazda produkcyjnego.

Zmiana dotyczy również procesu cięcia laserem, który został zintegrowany z magazynem materiałów, a cały proces został zautomatyzowany z wykorzystaniem nowych systemów pomiarowych do blach. Kolejna zmiana wdrożona została w procesie obróbki skrawaniem, poprzez zaprojektowanie dedykowanego gniazda obróbczego oraz włączenie automatycznych pomiarów elementów przekładni przystawki. W procesie montażu kompletnej maszyny rolniczej, opracowany został nowatorski – 6-taktowy sposób montowania.

Dzięki opracowaniu nowej technologii produkcji, zostanie wdrożona innowacyjna maszyna rolnicza. Kluczowe zmiany w procesie technologicznym, spowodują znaczące zmiany w jakości wytwarzanych maszyn - przystawek do zbioru kukurydzy. Wyroby gotowe będą cechowały się wyższą dokładnością wykonania, wzrostem sprawności przekładni przystawki, zmniejszeniem natężenia dźwięku przekładni przystawki, powtarzalnością wymiarową.